rev. 10.05.2009

Fire Investigators Dictionary

Brandonderzoek woordenboek

The information supplied by this page may be used free except for commercial use.
Any commercial use is prohibited


Credit for the Dutch translation of this text to: Kaj Landkroon of the Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Afdeling V & O, TBO


English - Dutch
Engels - Nederlands

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

The english definitions have been chosen according to the 1995 Edition of NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigation as far as they are contained therein
English - Engels Dutch - Nederlands

Abbreviations

Afkortingen

ADC Accellerant Detection Canine
Speurhond voor brandversnellende middelen
AIT Auto Ignition Temperature
Zelfontbrandingstemperatuur
BP Boiling Point
Kookpunt
FDA Fire Debris Analysis
Brandresten analyse
FID Flame Ionization Detecor
VID Vlam Ionisatie Detector
GC Gas Chromatography
GC Gaschromatografie
GC/MS Gas Chromatograpy Mass Spectrometry
GC/MS Gaschromatografie Massaspectrometer
IL Ignitable Liquid
Brandbare vloeistof
ILA Ignitable Liquid Absorbent
Absorptiemiddel voor brandbare vloeistoffen
ILR Ignitable Liquid Residue
Brandbare vloeistof residu
K9 Canine
Hond
LEL Lower Explosion Limit
OEG Onderste Explosiegrens
LFL Lower Flammability Limit
Minimale mengverhouding voor ontbranding
MP Melting Point
Smeltpunt
MIE Minimum Ignition Energy
Minimale benodigde energie voor ontbranding
MS Mass Spectrometry
MS Massaspectrografie
PID Photo Ionization Detector
FID Foto Ionisatie Detector
SPME Solid Phase Micro Extraction
VFME Vaste fase micro extractie
TLC Thin-Layer Chromatograpy
THC Dunne-Laag Chromatografie
UEL Upper Explosion Limit
BEG Bovenste Explosiegrens
UFL Upper Flammability Limit
Maximale mengverhouding voor ontbranding
VOC Volatile Organic Compound
Vluchtige Organische Stoffen
VP Vapor pressure
Dampdruk / Dampspanning

A

Top
Absolute Temperature
A temperature measured in degrees Kelvin (K) or degrees Rankine (R) where zero is the lowest possible temperature and 273°K corresponds to 0°C and 460°R corresponds to 0°F. °K = °C + 273 and °R = °F + 460.
Absolute Temperatuur
Een Temperatuur, die in Kelvin (K) of graden Rankine (R) gemeten wordt en waarbij nul de laagst mogelijke Temperatuur is. 273 °K komt overeen met 0°C en 460°R komt overeen met 0°F. °K = °C + 273 en °R = °F + 460.
Absorption
a) A mechanical phenomenon wherein one substance penetrates into the inner structure of another, as in absorbent cotton or a sponge.
b) An optical phenomenon wherein atoms or molecules block or attenuate the transmission of a beam of electromagnetic radiation.
Absorptie
a) a) Een mechanisch fenomeen waarbij 1 product de innerlijke structuur van een ander binnendringt, bijvoorbeeld water in een spons
b) Een optisch fenomeen waarbij de atomen of moleculen een stroom van elektromagnetische straling tegenhouden of van richting doen veranderen.
Accelerant
An agent, often an ignitible liquid used to initiate or speed the spread of fire.
Brand versnellend middel
Een stof, vaak een licht ontbrandbare vloeistof dat wordt gebruikt om een brand te stichten of te versnellen.
Accident
An unplanned event, sometimes but not necessarily injurious or damaging, that interrupts an activity. A chance occurrence arising from unknown causes; an unexpected happening due to carelessness, ignorance, and the like.
Ongeval
Een onvoorziene gebeurtenis, soms maar niet noodzakelijk met schade of letstel als gevolg door onvoorzichtigheid, onwetendheid en dergelijke.
Acetone
The simplest ketone. A highly flammable, water soluble solvent. Flash point of 0°F (-17.8°C). Explosive limits of 2.6% to 12.8%.
Aceton
Het meest eenvoudige keton. Een zeer licht ontbrandbare, wateroplosbaar oplosmiddel. Vlampunt is 0°F (-17,8°C). Explosiegrenzen van 2,6% tot 12,8%.
Adsorption
The adherence of atoms, ions, or molecules of a gas or liquid to the surface of another substance. Finely divided or microporous materials having a large active surface area are strong adsorbents. Examples include activated carbon, activated alumina and silica gel.
Adsorptie
Adsorptie is een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen. Dit kan zijn het grensvlak vloeistof-vast, vloeistof-vloeistof, vastvloeistof of vast-gas. Bij adsorptie hechten de moleculen van een gas of vloeistof zich aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof en bedekken deze.
Voorbeelden zijn; actieve koolstof, actief aluminiumoxide en Siliciumdioxide.
Advocate
Advocaat
AFCI Arc Fault Circuit Interrupter
AFCIs are newly- developed electrical devices designed to protect against fires caused by arcing faults in the home electrical wiring.
Arc-schakelaar
Een Arc-schakelaar is een boog fout circuit onderbreker. De nieuwste modellen zijn gemaakt om brand veroorzaakt door fouten in de elektrische bekabelingen in woningen.
Alligatoring
See Char Blisters
Krokodillenhuid
Zie Char Blisters
Ambient
Surrounding, especially pertaining to the local environment, as in ambient air and ambient temperature.
Omgevingsfactoren
Ampacity
The current, in amperes, that a conductor can carry continuously under the conditions of use without exeeding its temperature rating.
Maximale toelaatbare stroomsterkte
De stroom in Ampère, die continue en constant door een geleider kan lopen zonder dat deze een te hoge temperatuur heeft om veilig mee te werken.
Ampere
The unit of electrical current represented by the symbol "I".
Ampère
De eenheid van elektrische stroom, het symbool voor Ampère is: “A”
Approved
Acceptable to the authority having jurisdiction.
Goedgekeurd
Geaccepteerd door de daarvoor aangewezen jurisdictie
Arc
A high temperature luminous electric discharge across a gap.
Lichtboog
Het is een verschijnsel dat ontstaat als tussen twee (niet met elkaar verbonden) elektroden een elektrische lading wordt geleid.
Arcing Through Char
Arcing associated with a matrix of charred material (e.g., charred conductor insulation) that acts as a semiconductive material.
Lichtbogen door Koolstof
Lichtbogen gemaakt door een matrix van koolstofhoudend materiaal toe te voegen, dat als een semi-conductor zal fungeren.
Area of Origin
The room or area where the fire began. (See also Point of Origin.)
Ontstaansruimte
De ruimte weer de Brand ontstaan is. (Zie ook Point of Origin).
Arrow Pattern
A fire pattern displayed on the cross section of a burned wooden structural member.
V-patroon
Een brandpatroon, in de vorm van een V dit wijst op een brandhaard.
Arson
The crime of maliciously and intentionnally, or recklessly, starting a fire or causing an explosion. Precise legal definitions vary among jurisdictions, wherein it is defined by statutes and judicial decisions.
Brandstichting
De misdaad waarbij, kwaadwillig of roekeloos een brand of explosie wordt veroorzaakt. De precieze juridische definities variëren tussen jurisdicties, waarin dat is bepaald door de wetten en rechterlijke beslissingen.
Autoignition
Initiation of combustion by heat but without a spark or flame.
Zelfontbranding / Broei
Begin van verbranding door hitte maar zonder een vonk of vlam.

B

Top
Backdraft
An explosion resulting from the sudden introduction of air (oxygen) into a confined space containing oxygen deficient superheated products of incomplete combustion.
Brackdraft
Door plotselinge toevoer van lucht (zuurstof) in daarvoor van lucht afgesloten brandhaard, zorgt dat de hete rookgassen met zuurstof worden vermengd en dus exploderen.
Bead
A round globule of resolidated metal at the end of remains of an electrical conductor that was caused by arcing.
Slag
Een ronde kraal van gesolideerd metaal aan het einde van beide geleiders, Deze is door een lichtboog ontstaan.
Blast Pressure Front
The expanding leading edge of an explosion reaction that separates a major difference in pressure between normal ambient pressure ahead of the front and potentially damaging high pressure at and behind the front.
Explosie drukfront
De uitbreidende buitenste rand van een explosieve reactie. Dit is een dunne lijn tussen de normale atmosferische druk en de hoge “verwoestende” druk binnen de explosie.
BLEVE
Boiling liquid expanding vapor explosion.
BLEVE
Als er water in een brandende olie tank zit. Dan gaat dit op den duur koken op de bodem van de tank. Doordat 1 liter water gelijk is aan 1500 liter stoom, komt dit in 1 keer om hoog zetten. Hierdoor ontstaan een erg grote explosie.
British Thermal Unit (Btu)
The quantity of heat required to raise the temperature of one pound of water 1°F at the pressure of 1 atmosphere and temperature of 60°F.
Britse Thermische Unit
De hoeveelheid hitte die nodig is om de temperatuur van 1 pond water 1°F te verhogen bij een atmosferische druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 60°F
Burning Rate
See Heat Release Rate.
Verbrandingssnelheid
Zie Heat Release Rate

C

Top
Cause
The circumstances, conditions, or agencies that bring together a fuel, ignition source, and oxidizer (such as air or oxygen) resulting in a fire or a combustion explosion.
Oorzaak
De omstandigheden of condities die een brandstof, een ontsteking en een zuurstofbron bij elkaar brengen.
Ceiling Layer
A buoyant layer of hot gases and smoke produced by a fire in a compartment.
Rooklaag
Een dikke laag van hete gassen en rook geproduceerd door een brand in een ruimte.
Char
Carbonaceous material that has been burned and has a blackened appearance.
Houtskool
Koolstofhoudend materiaal dat is verbrand en zwart is geworden.
Char Blisters
Convex segments of carbonized material separated by cracks or crevasses that form on the surface of char, forming on materials such as wood as the result of pyrolysis or burning.
Verkoolde segmenten
Segmenten van verkoold materiaal van elkaar gescheiden door scheuren die ontstaan aan de buitenkant van het verkoolde product (zoals hout) als een resultaat van pyrolyse of verbranding.
Clean Burn
A fire pattern on surfaces where soot has been burned away.
Schoonbranden
Een brandpatroon op oppervlaktes waar het roet is weggebrand.
Code
A set of rules and standards that have been adopted as mandatory regulations having the force and effect of law.
Verordeningen
Een aantal standaards die zijn vast gelegd in voorschriften, met de kracht van de wet.
Combustible
Capable of burning, generally in air under normal conditions of ambient temperature and pressure, unless otherwise specified. Combustion can occur in cases where an oxidizer other than the oxygen in air is present, e.g. chlorine, fluorine, or chemicals containing oxygen in their structure.
Brandstof
Stof die in staat is te ontbranden in lucht, onder normale luchtdruk, temperatuur. Verbranding kan ook plaats vinden zonder zuurstof als de brandstof zelf al zuurstof bevat.
Combustible Gas Indicator
An instrument that samples air and indicates whether there are combustible vapors present. Some units may indicate the percentage of the lower explosive limit of the air-gas mixture.
Brandbare Gassen Indicator
Een instrument waarmee luchtmonsters genomen kunnen worden om te controleren of er brandbare gassen/dampen in de lucht zitten. Soms geeft de indicator behalve de soort stof ook de OEL en/of de lucht-gas mengverhouding.
Combustible Liquid
A liquid having a flash point at or above 100°F (37.8°C). (See also Flammable Liquid.)
Brandbare Vloeistoffen
Vloeistoffen met een vlampunt van of boven de 100°F (37,8°C). (Zie ook Flammable Liquid).
Combustion Products
Heat, gases, solid particulates, and liquid aerosols produced by burning.
Verbrandingsproducten
Hitte, gassen, vaste deeltjes en vloeibare aerosolen geproduceerd door brand.
Conduction
Heat transfer to an other body or within a body by direct contact.
Conductie
Warmte overdracht naar een ander object dat direct in contact staat met de bron of binnen het voorwerp met de bron.
Conductor (el. + therm.)
Leider (el.+ therm.)
Contactor
Bescherming / Beveiliging
Convection
Heat transfer by circulation within a medium, such as gas or a liquid.
Convectie
Warmte overdracht d.m.v. circulatie in een ruimte, bijvoorbeeld een gas of vloeistof.
Cottonseed oil
Katoenzaadolie
Crocodiling
See Char Blisters
Koolstofblaasjes
zie Char Blisters
Culprit
Dader

D

Top
Defining the Area of Origin
Lokaliseren van de ontstaansruimte
Deflagration
A combustion reaction in which the velocity of the reaction front through the unreacted fuel medium is less than the speed of sound.
Deflagratie
Een explosieve reactie waarbij de snelheid onder de geluidsnelheid blijft.
Detection
(a) Sensing the existence of a fire, especially by a detector, from one or more products of the fire, such as smoke, heat, ionized particles, infrared radiation, and the like.
(b) The act or process of discovering and locating a fire.
Detectie
(a) Het waarnemen van het bestaan van een brand, voornamelijk door een brandmelder, die is aangeslagen door verbrandingsproducten.
(b) Idem dito.
Detonation
A reaction in which the velocity of the reaction front through the unreacted fuel medium is equal to or greater than the speed of sound.
Detonatie
Een explosieve reactie waarbij de snelheid boven de geluidssnelheid is.
Drop Down
The spread of fire by the dropping or falling of burning materials. Synonymous with "Fall Down."
(-)
Het verspreiden van brand doordat brandende materialen naar beneden vallen.
Duct
Koker, leiding e.d.

E

Top
Earthing
Aarding
Electrostatic charge
Elektrostatische lading
Electrostatic discharge
Elektrostatische ontlading
Elimination
Afsluiten
Energy balance
Energie Balans
Entrain
To draw along with or after.
(-)
Bij zich dragen, meenemen.
Evidence
Bewijs
Expert
Deskundige, Expert
Explosion
The sudden conversion of potential energie (chemical or mechanical) into kinetic energy with the production and release of gases under pressure, or the release of gas under pressure. These high pressure gases then do mechanical work such as moving, changing, or shattering nearby materials.
Explosie
De plotselinge omzetting van potentiële energie (chemisch of mechanisch) in kinetische energie waarbij gas(sen) onder druk vrijkomen. De vrijgekomen gassen verplaatsen, vernietigen of veranderen daarbij omliggende materialen.
Explosive Material
Any material that can act as fuel for an explosion.
Explosieve Materialen
Elk materiaal, dat als brandstof voor een explosie kan dienen.
Exposed Surface
The side of a structural assembly or object that is directly exposed to the fire.
Het Blootgestelde Oppervlakte
De kant van een object/gebouw dat direct blootgesteld is aan een brand of explosie.
Extinguish
To cause to cease burning.
Blussen
Het stoppen van een brand.
Eyewitness
Ooggetuige

F

Top
Failure
Distortion, breakage, deterioration, or other fault in an item, component, system, assembly, or structure that results in unsatisfactory performance of the function for which it was designed.
Defect
Vervorming, breuk, bederf of andere fout in een product e.d. die leidt tot prestaties van product waarvoor het niet is ontworpen.
Failure Analysis
A logical, systematic examination of an item, component, system, assembly, or structure and its place and function in a system, to identify and analyze the probability, causes, and consequences of potential and real failures.
Defecte Producten Analyse
Een logisch, systematisch onderzoek van producten e.d. zelf, de plaats waar het product gestaan heeft. De functie van het product, om oorzaken, statistische kansen en consequenties van potentiële en echte defecten.
Fall Down
See Drop Down.
(-)
Zie Drop Down.
Fatty acid
Vetzuren
FID flame ionization detector
VID Vlam Ionisatie Detector
Finish Rating
The time in minutes, determined under specific laboratory conditions, at which the stud or joist in contact with the exposed protective membrane in a protected combustible assembly reaches an average temperature rise of 250°F (121°C) or an individual temperature rise of 325°F (163°) as measured behind the protective membrane nearest the fire on the plane of the wood.
(-)
De tijd in minuten (vast gesteld onder specifieke laboratorium omstandigheden), waarbij een stut of draagbalk in contact met de aan brand blootgestelde beschermende laag in een beschermde brandbare montage een gemiddelde temperatuurstijging van 250° F (121° C) of een individuele temperatuurstijging van 325° F (163 °C) krijgt, gemeten achter de beschermende membraan het dichtst bij de brand op het vlak van het hout.
Fire
A rapid oxydation process with the evolution of light and heat in varying intensities.
Vuur
Een snel oxidatie proces waarbij warmte en licht vrijkomen.
Fire Analysis
The process of determining the origin, cause, development, and responsibility as well as the failure analysis of a fire or explosion.
Brand Analyse
De volledige analyse van de oorsprong, oorzaak, verloop en reden alsmede de product analyse van een brand of explosie.
Fire Cause
See Cause.
Brand Oorzaak
Zie Cause..
Fire Effect
Brand Effect / Brand Inwerking
Fire Investigation
The process of determining the origin, cause, and development of a fire or explosion.
Brand Onderzoek
De analyse van de oorsprong, oorzaak, verloop en reden van een brand of explosie.
Fire Load
Brandlast
Fire Pattern
Brand Patroon
Fire Propagation
See Fire Spread
Brand Uitbreiding
Het uitbreidingsproces van een reeds begonnen brand.
Zie ook Fire Spread
Fire Scene Reconstruction
The process of recreating the physical scene during fire scene analysis through the removal of debris and the replacement of contents or structural elements in their prefire positions.
Reconstructie Plaats Incident
De reconstructie van de ruimte waar een brand of explosie heeft plaats gevonden, door het terugplaatsen (in de originele positie) van alle materialen die ook voor de brand aanwezig waren in de ruimte.
Fire Spread
See Cause.
Brand Uitbreiding
Het uitbreidingsproces van een reeds begonnen brand.
Zie ook Cause.
Flame
The luminous portion of burning gases or vapors.
Vlam
Licht dat vrijkomt bij brandende gassen of vloeistoffen.
Flame Front
The leading edge of burning gases of a combustion reaction.
Vlam Front
De eerste rand van brandende gassen bij een verbrandingsreactie.
Flameover
The conditions where flames propagate through or across the ceiling layer only an do not involve the surfaces of target fuels.
Vlam Overslag
Het punt waarbij de vlammen door of over een oppervlak gaan maar waarbij de temperatuur “nog” niet hoog genoeg is voor een Flashover.
Flammable
Capable of burning with a flame.
Brandbaar
De mogelijkheid om te branden met een vlam.
Flammable Limit
The upper and lower concentration limits at a specified temperature and pressure of a flammable gas or vapor of an ignitible liquid and air, expressed as a percentage of fuel by volume that can be ignited.
Explosiegrens; Ontbrandingsgrens
De bovenste en onderste concentratie grens bij een specifieke temperatuur en druk van een brandbaar gas of brandbare vloeistof, uitgedrukt in een percentage van het totale volume. Waarbij ontbranding plaats vind.
Flammable Liquid
A liquid having a flash point below 100°F (37.8°C) (tag closed cup) and having a vapor pressure not exceeding 40 psi (2068 mm Hg) at 100°F (37.8°C).
(See also Combustible Liquid.)
Brandbare Vloeistof
Een vloeistof met een vlampunt dat onder 100°F (37,8°C) ligt en waarbij de dampdruk bij 100°F (37,8°C) niet boven de 40 psi (2068 mm Hg) ligt.
(Zie ook Combustible Liquid)
Flash Fire
A fire that spreads rapidly through a diffuse fuel, such as dust, gas, or the vapors of an ignitible liquid, without the production of damaging pressure.
Deflagratie
Een zeer snelle branduitbreiding (bij bijvoorbeeld een gas, stof, of damp van een brandbare stof) zonder de vernietigende druk van een detonatie.
Flash Point of a Liquid
The lowest temperature of a liquid, as determined by specific laboratory tests, at which the liquid gives off vapors at a sufficient rate to support a momentary flame across its surface.
Vlampunt van een Vloeistof
De laagste temperatuur van een vloeistof (vastgesteld d.m.v. specifieke laboratorium tests) waarbij de vloeistof voldoende uitgast om een vast vlam boven het oppervlak te houden.
Flashover
A transition phase in the development of a contained fire in which surfaces exposed to thermal radiation reach ignition temperature more or less simultanously and fire spreads rapidly troughout the space.
Flashover
Een overgangsfase in de ontwikkeling van een brand, waarbij alle blootgestelde (brandbare materialen) in een ruimte, door de hoge omgevingstemperatuur spontaan beginnen te branden.
Forensic
Legal; pertaining to court of law.
Forensisch
Gerechtelijk, in dienst van de wet.
Friction
Frictie / Wrijving
Frictional Heat
Wrijvingswarmte, -hitte
Fuel
A material that yields heat through combustion.
Brandstof
Een materiaal dat warmte produceert door middel van verbanding.
Fuel Controlled Fire
A fire in which the heat release rate and growth rate are controlled by the characteristics of the fuel, i.e., quantity and geometry, and adequate air for combustion is available.
Brandstof Beheerste Brand
Een brand waarbij de soort brandstof en de hoeveelheid van deze brandstof de temperatuur, groei en grote reguleert. Er is voldoende zuurstof, rookafvoer en ruimte aanwezig voor de brand zich uit te breiden, maar de brandstof reguleert de brand.
Fuel Gas
Natural gas, manufactured gas, LP-Gas, and similar gases commonly used for commercial or residential purposes, i.e. heating, cooling, or cooking.
Brandbaar Gas
Alle gassen die voor commerciële of huishoudelijke doeleinden gebruikt worden. (bijvoorbeeld: aardgas, butaan, propaan, LPG e.d.)
Fuel Load
The total quantity of combustible contents of a building, space, or fire area, including interior finish and trim, expressed in heat units or the equivalent weight in wood.
Vuurbelasting
De totale kwantiteit van brandbare stoffen, in een ruimte, gebouw, brandlocatie. Uitgedrukt in J/m2 of het aantal kg vurenhout / m2.
Fuse
Zekeringen


G

Top
Gas
The physical state of a substance that has no shape or volume of its own and will expand to take the shape and volume of the container or enclosure it occupies.
Gas
Een fysische toestand van een materiaal, dat geen vorm of volume van zich zelf heeft en zich uit zal breiden totdat het de vorm en het volume heeft van de ruimte of stof waar het zich in bevindt.
Gas chomatography-mass spectrometry GC/MS
Gaschromatografie/Massaspectrografie GC/MS
GFCI Ground Fault Circuit Interrupter
Aardlekschakelaar
Glowing Combustion
Luminous burning of solid fuel without a visible flame.
Gloeibrand
Brand van een vast brandbaar materiaal waarbij licht vrijkomt zonder zichtbare vlam.
Ground Fault
A current that flows outside the normal circuit path, such as:
(a) Through the equipment grounding conductor,
(b) Through conductive material other than the electrical system ground (metal water or plumbing pipes, etc.)
(c) Through a person.
(d) Through a combination of these ground return paths.
Aarding
Een stroom die buiten de normale stroomkring stroomt, bijvoorbeeld:
(a) Door middel van een aardingsmechanisme.
(b) Door middel van een geleidend materiaal, buiten het elektrische circuit. (metaal, water e.d)
(c) Door een persoon.
(d) Door een combinatie van het bovengenoemde.
Grounding (am.)
Aarding


H

Top
hayloft
-?-
Hazard
Any arrangement of materials and heat sources that presents the potential for harm, such as personal injury or ignition of combustibles.
Gevaar
Elke opstelling van materialen en warmte bronnen die een potentieel gevaar vormen. Zoals letsel of de ontbranding van brandbare stoffen.
Heat
A form of energy characterized by vibration of molecules and capable of initiating and supporting chemical changes and changes of state.
Warmte
Een energievorm, die door de beweging van moleculen gekarakteriseerd wordt waardoor fase veranderingen en chemische reacties kunnen optreden.
Heat Flux
The measure of the rate of heat transfer to a surface. Heat flux is expressed in kilowatts/m2, kilojoules/m2/sec, or Btu/ft2/sec.
Warmteflux
Een meetmethode om de snelheid van warmte overdracht op een oppervlak te meten. De Warmteflux wordt uitgedrukt in kW/m2, kJ/m2/sec, of Btu/ft2/sec.
Heat of Ignition
The heat energy that brings about ignition. Heat energy comes in various forms and usually from a specific object or source. Therefore, the heat of ignition is divided into two parts: "equipment involved in ignition" and "form of heat of ignition." (Definition from NFPA 901, Uniform Coding for Fire Protection.)
Ontbrandingswarmte
De thermische energie die nodig is om voor ontbranding te zorgen. Thermische energie wordt opgewekt door middel van verschillende processen. (bijvoorbeeld: wrijving)
Heat Release Rate (HRR).
The rate at which heat enery is generated by burning. The heat release rate of a fuel is related to its chemistry, physical form, and availability of oxidant and is ordinarily expressed as Btu/sec or kilowatts (kW).
Warmte Afgifte Snelheid
De snelheid waarmee thermische energie afgegeven wordt bij brand. De snelheid waarmee dit gebeurd hangt af van de chemische eigenschappen, fysieke vorm en de aanwezigheid van een oxidant. De Warmte Afgifte Snelheid wordt uitgedrukt in Btu/sec of kilowatts (kW).
High Explosive
A material that is capable of sustaining a reaction front that moves through the unreacted material at a speed equal or greater than that of sound in that medium [typically 3300 ft/sec (1000 m/sec)]; a material capable of sustaining a detonation. ( See also Detonation.)
Zware Explosieven
Materialen met een explosiefront dat zich voortbeweegt door het “nog” niet aangeslagen materiaal met een snelheid boven de geluidssnelheid (supersonisch) Een explosie van deze materialen wordt ook detonatie genoemd.
(Zie ook Detonation)
High Order Explosion.
A rapid pressure rise or high force explosion characterized by a shattering effect upon the confining structure or container and long missile distances.
Detonatie
Een explosieve reactie waarbij de snelheid boven de geluidssnelheid is en waarbij objecten die in het explosiefront staan vernietigd/beschadigd/verplaatst worden.
High-voltage cable
Hoogspanningskabel
Hydraulic oil
Hydraulische Olie
Hydrocarbon
Koolwaterstof


.

I

Top
Ignitible Liquid.
Any liquid or the liquid phase of any material that is capable of fueling a fire, including a flammable liquid, combustible liquid, or any other material that can be liquefied and burn.
Brandbare Vloeistof
Elk materiaal dat in de vloeibare fase is met de mogelijkheid om een brand te voeden.
Ignition.
The process of initiating self-sustained combustion.
Ontbranding
Het proces waarbij de verbranding zichzelf in stand houdt.
Ignition Energy.
The quantity of heat energy that must be absorbed by a substance to ignite and burn.
Ontbrandingsenergie
De hoeveelheid thermische energie die nodig is om een materiaal te laten ontbranden.
Ignition Temperature
Minimum temperature a substance must attain in order to ignite under specific test conditions. Reported values are obtained under specific test conditions and may not reflect a measurement at the substance's surface. Ignition by application of a pilot flame above the heated surface is referred to as pilot ignition temperature. Ignition without a pilot energy source has been referred to as autoignition temperature, self-ignition temperature, or spontaneous ignition temperature. The ignition temperature determined in a standard test is normally lower than the ignition temperature in an actual fire scenario.
Ontbrandings- Temperatuur/Punt
De minimale Temperatuur, die nodig is om een materiaal te laten ontbranden (onder specifieke lab omstandigheden) De gevonden waarden, tellen zullen dus alleen exact gelijk als de omgevingsfactoren gelijk zijn als in het laboratorium waar de test uit zijn gevoerd. In de praktijk zullen de waardes dus iets verschillen. Wordt de ontbranding op ging gebracht d.m.v. een bijgebrachte vlam/vonk e.d. heeft, dan heeft het, het ontbrandingspunt. Vindt de ontbranding uit zich zelf plaats dan is dat het zelfontbrandingpunt. De temperatuur gevonden in een laboratorium is meestal lager dan in de praktijk.
Ignition Time
The time between the application of an ignition source to a material and the onset of a self-sustained combustion.
Ontbrandingstijd
De tijd die nodig is, om een materiaal nadat deze in contact is gebracht met een ontsteker te laten branden en zichzelf instant kan houden.
Insulation
Isolatie
Isochar
A line on a diagram connecting points of equal char depth.
(-)
Een lijn op een diagram die de punten met de zelfde inbrandingsdiepte met elkaar verbindt.

J

Top


K

Top
Kilowatt
A measurement of energy release rate.
Kilowatt
Een eenheid van vermogen.
Kindling Temperature.
See Ignition Temperature.
Ontbrandingstemperatuur
Zie Ignition Temperature.

L

Top
Lawyer
Advocaat
Leakage current
Lekstroom
Linseed oil
Lijnzaadolie
Low Explosive
An explosive that has a reaction velocity of less than 3300 ft/sec (1000 m/sec).
Zwak Explosief
Een Explosief, met een reactiesnelheid onder de 3300 ft/s (1000 m/s).
Low Order Explosion
A slow rate of pressure rise or low force explosion characterized by a pushing or dislodging effect upon the confining structure or container and short missile distances.
Deflagratie
Een explosieve reactie waarbij de snelheid onder de geluidsnelheid blijft.
Lower Explosion Level (LEL)
Onderste Explosiegrens (OEL)

M

Top
Mains control switch
Netschakelaar
Mains lead
Netkabel
Mains outlet
Wandcontactdoos
Material First Ignited
The fuel that is first set on fire by the heat of ignition. To be meaningful, both a type of material and a form of material should be identified.
Brand oorsprong (eerst brandende materiaal)
De stof, die als eerste voldoende en warmte heeft opgenomen van de bron om tot ontbranding te komen. Om voor het onderzoek van belang te zijn, zal de materiaalsoort en de vorm bekend moeten zijn.

N

Top
Noncombustible Material
A material that, in the form in which it is used and under condition anticipated, will not ignite, burn, support combustion, or release flammable vapors when subjected to fire or heat. Also called incombustible material (not preferred).
Onbrandbare Materialen
Een materiaal die, in de vorm waar het in het product gebruikt is niet ontbrand, brand, de brand voedt of brandbare damp uitstoot mocht het onderhevig zijn aan hitte of vuur. Een stof met een energetische waarde van 2,0 MJ/kg of minder wordt als onbrandbaar aangemerkt.
Nonflammable
(a) Not readily capable of burning with a flame.
(b) Not liable to ignite and burn when exposed to a flame.
It's antonym is flammable.
Onvlambaar
(a) Het onvermogen met een vlam te branden.
(b) Het onvermogen te ontbranden wanneer het wordt blootgesteld aan een vlam.
Het is een antoniem voor vlambaar

O

Top
Offender
Dader
Ohm
The unit of electrical resistance represented by the symbol "R." A single ohm ist the resistance between two points of a conductor when a constant difference of potential of one volt between these two points produces in this conductor a current of one ampere.
Ohm
De ohm is de afgeleide SI-eenheid voor elektrische weerstand. Het symbool voor ohm is: “R” weerstand = spanning / stroomsterkte R = U / I
Origin
See Point of Origin or Area of Origin.
Oorsprong
Zie 'Point of Origin' of 'Area of Origin'.
Overcurrent
Any current in excess of the rated current of equipment or the ampacity of a conductor. It may result from an overload (see definition), short circuit, or ground fault.
Overstroom
Stroom boven de maximale stroom waar een apparaat aan blootgesteld mag worden of een te hoog Ampère gehalte. Dit kan het gevolg kan zijn van een overbelasting, kortsluiting of aarding.
Overload
Operation of equipment in excess of normal, full-load rating, or of a conductor in excess of rated ampacity, which, when it persists for a sufficient length of time, would cause damage or dangerous overheating. A fault, such as a short circuit or ground fault, is not an overload.
(See also Overcurrent.)
Overbelasting
Meer belasting van de apparatuur dan de normale spanning toelaat. Waardoor als het apparaat er lang genoeg aan bloot wordt gesteld er schade of oververhitting plaats kan vinden. Niet te verwarren met een kortsluiting of een aarding.
(Zie ook Overcurrent)
Oxygen Deficiency
Insufficiency of oxygen to support combustion.
(See also Ventilation-Controlled Fire)
Zuurstof Tekort
Onvoldoende zuurstof om de verbranding instant te houden.
(Zie ook Ventilation Controlled Fire)

P

Top
PID photo ionization detector
FID foto ionisatie detector
Piloted Ignition Temperature
See Ignition Temperature.
Vlampunt
Zie Ignition Temperature
Plastic
Any of a wide range of natural or synthetic organic material of high molecular weight that can be formed by pressure, heat, extrusion, and other methods into desired shapes. Plastics are usually made from resins, polymers, cellulose derivates, caseins, and proteins. The principal types are thermosetting and thermoplastic.
Plastic
Een veel voorkomend organisch materiaal dat natuurlijk of synthetisch gemaakt is, het materiaal heeft een hoog moleculair gewicht en wordt gemaakt door druk, warmte, extruderen en andere manieren in de gewenste vorm. Plastics zijn meestal gemaakt van; hars, polymeren, celluloses, caseïnes en proteïnes. Er zijn 2 verschillende soorten namelijk; Thermoharders en Thermoplasten.
Plume
The column of hot gases, flames, and smoke rising above a fire. Also called convection column, thermal updraft, or thermal column.
Rookpluim
Een kolom van hete gassen, vlammen en rook die opstijgt boven een brand. Ook wel genoemd: convectie kolom of thermische kolom.
Point of Origin
The exact physical location where a heat source and a fuel come in contact with each other and a fire begins.
Brandhaard, Ontstaanspunt
De exacte locatie waar een warmte bron en brandstof met elkaar in contact zijn gekomen en brand veroorzaakt hebben.
Pointer
The difference in height of a series of fire damaged vertical wood members ranging from higher being farthest away from a source of heating to the shorter being closer.
(-)
Het verschil in hoogte van een reeks van brand beschadigde verticale houtdelen waarbij gesteld kan worden: hoe hoger des te verder weg van een bron van verwarming.
Power cable
Stroomkabel
Power cord
Netkabel / Stroomkabel
Prejudice
Vooroordeel
Premixed Flame
A flame for which the fuel and oxidizer are mixed prior to combustion, as in a laboratory Bunsen burner or a gas cooking range. Propagation of the flame is governed by the interaction between flow rate, transport processes, and chemical reaction.
Voorgemengde Vlam
Een vlam waar de brandstof en de zuurstof gemengd zijn voor er verbranding plaats vindt, een voorbeeld hiervan is een Bunsenbrander/Teclubrander. De grote van de vlam is afhankelijk van; de stroomsnelheid, de kwaliteit van het mengsel en de chemische reactie.
Preservation
Application or use of measures to prevent damage, change or alteration, or deterioration.
Bewaring
Toepassing of het gebruik van maatregelen om schade te voorkomen, of te beperken.
Presurue increase
Druk Opbouw/verhoging
Products of Combustion
See Combustion Products.
Verbrandingsproducten
Zie Combustion Products
Proof
Bewijs
Propellant charge
Voortdrijvende Lading
Proximate Cause
The cause that directly produces the effect without the intervention of any other cause.
Vermoedelijke Oorzaak
De oorzaak die direct het effect veroorzaakt, dus zonder tussenkomst van een andere oorzaak.
Public Prosecutor
Officier van Jusitie
Pyrolysis
The transformation of a compound into one or more other substances by heat alone. Pyrolysis often precedes combustion.
Pyrolyse
De reactie van een materie waarbij één of meerdere stoffen gevormd worden met alleen het gebruik van warmte. Verbranding volgt meestal na pyrolyse.

Q

Top

R

Top
Radiant Heat
Heat energy carried by electromagnetic waves longer than light waves and shorter than radio waves. Radiant heat (electromagnetic radiation) increases the sensible temperature of any substance capable of absorbing the radiation, especially solid and opaque objects.
Warmtestraling
De warmte energie die overgedragen wordt d.m.v. elektromagnetische golven. Elektromagnetische straling verhoogt de temperatuur van elk soort materie die de straling kan absorberen, dit zijn voornamelijk vaste stoffen en ondoorschijnende materialen.
Radiation
Heat transfer by way of electromagnetic energy.
Straling
Warmteoverdracht door elektromagnetische energie.
Rate of Heat Release
See Heat Release Rate.
Warmte Afgifte snelheid
Zie Heat Release Rate.
Rekindle
A return to flaming combustion after incomplete extinguishment, such as a fire reigniting at some time after being put out. Residual heat and hidden embers may restart a fire several hours after it has beeb declared out if overhauling has not been sufficiently thorough.
Herontbranding
De terugkeer van vuur na een incomplete brandbestrijding, bijvoorbeeld het opnieuw ontbranden van een brand nadat de brandweer opgetreden heeft. Restwarmte of onzichtbare vlammen/gloeiende delen kunnen een brand zelfs na enkele uren weer aanwakkeren. Als er niet zorgvuldig genoeg geblust/gesloopt is.
Reactance coil
Reactantie Spoel/Smoorspoel/Ballastspoel
Residue
Residu
Risk
(a) The degree of peril; the possible harm that might occur.
(b) The statistical probability or quantitative estimate of the frequency or severity of injury or loss.
Risico
(a) De gradatie van gevaar; waarbij mogelijk schade opgelopen wordt.
(b) De statistische kans of kwantitatieve schatting van de frequentie, ernst van de schade of verlies.
Rollover
See Flameover.
Vlam Overslag
Zie Flameover.

S

Top
Scientific Method
The systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, and the formulation and testing of a hypothesis.
Wetenschappelijke Methode
Het systematisch nastreven van kennis met betrekking tot de erkenning en de formulering van een probleem, het verzamelen van gegevens d.m.v. observatie en experimenten, en het formuleren en testen van een hypothese.
Seat of Explosion
A crater-like indentation created at the point of origin of an explosion.
Explosiekrater
Een krater in het middelpunt/punt van ontstaan van een explosie.
Seated Explosion
An explosion with a highly localized point of origin, such as a crater.
Geconcentreerde Explosie
Een explosie met een lokaal strek geconcentreerde oorsprong, bijvoorbeeld een krater.
Secondary Explosion
Any subsequent explosion resulting from an initial explosion.
Secundaire explosie
Een explosie die optreedt door een eerder plaats gevonden explosie.
Self-Heating
The result of exothermic reactions, occurring spontaneously in some materials under certain conditions, whereby heat is liberated at a rate sufficient to raise the temperature of the material.
Zelfverwarming
Het resultaat van een exotherme reactie, dat spontaan ontstaat in sommige materialen onder specifieke condities, waarbij voldoende warmte vrijkomt om de temperatuur van het materiaal te verhogen.
Self-Ignition
Ignition resulting from self-heating. Synonymous with spontaneous ignition.
Zelfontbranding
Ontbranding als gevolg van zelfverwarming.
Self-Ignition Temperature
The minimum temperature at which the self-heating properties of a material lead to ignition.
Zelfontbrandingstemperatuur
De minimaal benodigde temperatuur die ontstaat bij zelfverwarming om tot ontbranding te lijden.
Short Circuit
An abnormal connection of low resistance between normal circuit conductors where the resistance is normally much greater. This is an overcurrent situation but it is not an overload.
Kortsluiting
Een onjuiste verbinding met een lage weerstand in een normale stroomkring waarbij de weerstand normaal veel hoger is. Dit is een overstroom situatie maar geen overbelasting.
Smoke
An airborne particulate product of incomplete combustion suspended in gases, vapors or solid and liquid aerosols.
Rook
Een aerosol van verbrandingsproducten in lucht. Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet (materie).
Smoke Condensate
The condensed residue of suspended vapors and liquid products of incomplete combustion.
Rookcondensaat
Het gecondenseerde residu van dampen en vloeibare stoffen van een onvolledige verbranding.
Smoke Explosion
Brandgasexplosie
Dit is een relatief zeldzaam fenomeen, waarbij een ruimte zonder ontstekingsbron zich gevuld heeft met brandbare gassen (vaak door druk verschil) Als het in de ruimte aanwezige gas/lucht mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt en er een ontstekingsbron ontstaat, vindt er explosieve verbranding plaats. Dit in tegenstelling tot een backdraft waarbij juist er een eerder te kort aan zuurstof wordt opgeheven.
Smoldering
Combustion without a flame, usually with incandescence and smoke.
Smeulen
Verbranding zonder vlam, wel gloeiend en rokend.
Solicitor
Advocaat
Soot
Black particles of carbon produced in a flame.
Roet
Zwarte kooldeeltjes, geproduceerd bij een vlam.
Spalling
Chipping or pitting of concrete or masonry surfaces.
Abplatzungen
Het schilferen van delen van een betonnen ondergrond of oppervlakte.
Spark
A small incandescent particle.
Vonk
Een klein gloeiend deeltje.
Spark, Electric
A small incandescent particle created by some arcs.
elektrische Vonk
Een klein gloeiend deeltje, geproduceerd door sommige elektrische bogen (vlamboog)
Spontaneous Heating
Process whereby a material increases in temperature without drawing heat from its surroundings. The process results from oxidation often aided by bacterical action where agricultural products are involved.
Zelfverwarming
Het resultaat van een exotherme reactie, dat spontaan ontstaat in sommige materialen onder specifieke condities, waarbij voldoende warmte vrijkomt om de temperatuur van het materiaal te verhogen.
Spontaneous Ignition
Initiation of combustion of a material by an internal chemical or biological reaction that has produced sufficient heat to ignite the material.
Spontane ontbranding
Ontbranding als gevolg van zelfverwarming
Standard
(a) An official, detailed statement of specifications and requirements, such as for equipment or testing.
(b) An object that serves as a basis for comparision or acceptance.
Standard
(a) Een officiële gedetailleerde uitleg van de specificaties en benodigdheden, voor bijvoorbeeld materiaal of tests.
(b) Een object dat dient als een basis voor een vergelijking of aanvaarding.
Static charge
Elektrostatische Lading
Suppression
The sum of all the work done to extinguish a fire from the time of its discovery. Fire extinguishment.
Brandbestrijding
De som van al het werk dat gedaan is om een brand te bestrijden, vanaf het moment van ontdekking.

T

Top
Temperature
The intensity of sensible heat of a body as measured by a thermometer or similar instrument. The lowest possible temperature is absolute zero to the Kelvin temperature scale (-273° on the Celsius scale). At absolute zero it is impossible for a body to release any energy.
Temperatuur
De intensiteit van voelbare warmte van een lichaam, gemeten met een thermometer of vergelijkbaar instrument. De laagst mogelijke temperatuur is het absolute nulpunt 0 ° op de temperatuurschaal van Kelvin (-273 ° Celsius). Bij het absolute nulpunt is het onmogelijk voor een lichaam energie af te geven.
Thermal Column
See Plume.
Thermische Zuil
Zie Plume
Thermal Expansion
The proportional increase in length, volume, or superficial area of a body with rise in temperature. The amount of this increase per degree temperature, called the coefficient of thermal expansion, is different for different substances.
Thermische Uitbreiding
De proportionele toename in lengte, volume of oppervlakte als gevolg van een temperatuurtoename. De Grote van deze toename per graad, de zogenaamde thermische uitzettingscoëfficiënt is verschillend voor verschillende stoffen.
Thermal Inertia
The properties of a material that characterize its rate of surface temperature rise when exposed to heat. Thermal inertia is related to the product of the material's thermal conductivity (k), its density (rho or r), and its heat capacity (c).
Thermische Traagheid
De eigenschap, die de oppervlaktetemperatuurtoename onder invloed van warmte beschrijft. Thermische traagheid is gerelateerd aan het product van de thermische conductiviteit van een materiaal (k) de dichtheid (rho of r) en de warmte capaciteit (c).
Thermodynamics
Thermodynamica
Thermoplastic
Plastic materials that soften and melt under exposure to heat and can reach a flowable state.
Thermoplast
Een vorm van plastic, die zachter wordt en smelt als het word blootgesteld aan warmte.
Thermoset Plastics
Plastic materials that are hardened into a permanent shape in the manufacturing process and are not commonly subject to softening when heated. Typically forms char in a fire.
Thermoharder
Een vorm van plastic, die gehard is in een vaste vorm tijdens de productie. Als thermoharders aan warmte worden blootgesteld ontleden zij zich zonder vloeibaar te worden.
Time Line
Graphical representation of the events in the fire incident displayed in a chronological order.
Tijdlijn
Grafische chronologische weergave van gebeurtenissen tijdens een incident.
timbered ceiling
-?-
Tinder
Schaal

U

Top
Undetermined
Onbepaald
Upper Explosion Level (UEL)
Bovenste Explosiegrens (BEG)

V

Top
Vapo[u]r
The gas phase of a substance; particularly of those that are normally liquids or solids at ordinary temperatures. (See also Gas.)
Damp
Gasvormige toestand van een materiaal.
(Zie ook Gas).
Vapo[u]r Density
The ratio of the average molecular weight of a given volume of a gas or vapor to the average molecular weight of an equal volume of air at the same temperature and pressure.
Dampdichtheid
Het gewichtsverhouding van een bepaald volume gas of damp tot een zelfde volume waterstof.
Vapo[u]r pressure
Dampdruk
Vector
An arrow used in a fire scene drawing to show the direction of heat, smoke, or flame flow.
Vector
Een pijl die gebruikt wordt om aan te geven welke richting de warmte, rook of het vlamfront zich verspreide
Vent
An opening for the passage of, or dissippation of, fluids, such as gases, fumes, smoke, and the like.
Ventilatieopening
Een opening in een wand om het doorlaten van gasen, rook, damp e.d. mogelijk te maken.
Ventilation
(a) Circulation of air in any space by natural wind or convection or by fans blowing air into or exhausting air out of a building.
(b) A fire-fighting operation of removing smoke and heat from the structure by opening windows and doors or making holes in the roof.
Ventilatie
(a) Circulatie van lucht in een ruimte d.m.v. natuurlijke wind of d.m.v. ventilatoren, waardoor lucht in een gebouw wordt geblazen of afgezogen.
(b) Een brandbestrijdingstactiek waarbij de ontstane rook en warmte afgevoerd wordt door het openen van ramen en deuren en het maken van ventilatieopeningen.
Ventilation-Controlled Fire
A fire in which the heat release rate or growth is controlled by the amount of air available to the fire.
Zuurstof Gecontroleerde Brand
Een brand waarbij de warmte afgifte snelheid en de groei gecontroleerd wordt door de hoeveelheid lucht (zuurstof) beschikbaar voor de brand.
Venting
The escape of smoke and heat through openings in a building.
Beluchting / Rook en warmte afzuiginstallaties
Afzuiging van rook en warmte door middel van openingen in een gebouw.
Volt
The unit of electrical pressure (electromotive force) represented by the Symbol "E." The difference in potential required to make a current of one ampere flow through a resistance of one ohm.
Volt
De volt is de SI-eenheid voor de elektrische potentiaal. Het symbool van de eenheid is V

W

Top
Witness
Getuige

X

Top

Y

Top

Z

Top

Back to Selection Page

Ingenieurbüro Frank Markmann
Gottfried-Blum-Weg 4
D-88639 Wald
Germany

Tel.: +49-(0)-7578-933141
Fax: (on request)
Return to homepage


Fire Investigation in Germany / webmaster / revised 10.05.2009